Sæsonpriser

Her på siden finder du en oversigt over vores forskellige sæsoner og dertilhørende priser, men hvorfor vælge sæsoncamping?

  • Vær her så meget du vil 
  • Seniorpriser fra + 60 år 
  • Lang sæson april – oktober (+vinter) 
  • ½ pris på 5. person og derover 
  •  Ekskl. strøm ( afregnes pr. kWh. prisen er variabel)

Nederst på siden kan du se et par priseksempler og betingelserne for sæsoncamping.

Kan du ikke nøjes?

Hos Krakær Camping har vi også gode tilbud på dobbeltsæsoner – så er du sikker på din plads eksempelvis både forår og efterår.

2024 priser

Sommer

sæson

Forårs

sæson

2 voksne 

12.000,-

5.275,-

2 vk+2 bø ≤11 år

13.300,-

5.975,-

+ strøm & Miljøafgift

+ strøm & Miljøafgift

+ strøm & Miljøafgift

   

Tilvalg:

  

+ gæstekort

600,-

400,-

+ evt. hund

350,-

250,-

+ fri internet* 

800,-

400,-

*Kun indskrevne personer

  

§ 1 Gyldighed
Lejeaftalen gælder kun for de i aftalen anførte personer. Kun egne børn, børnebørn og forældre kan skrives med på sæsonaftalen. Alle andre opfattes som alm. gæster og betaler daggæstekort eller overnatningstakst.

§ 2 Rettigheder
Lejeren kan ikke overdrage sin sæsonkontrakt til andre ligesom lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen.

Krakær Camping forbeholder sig retten, til i særlig tilfælde, at flytte gæsten til en anden plads, efter lejrechefens skøn og i samarbejde med gæsten.

§ 3 Priser
Alle beløb er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

§4 Campingreglement
Campingreglementet og de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser, skal overholdes, idet lejrchefens anvisninger i så henseender skal følges.

§ 5 Bopæl
Sæsonprisen gælder for weekender, helligdage og enkelte hverdage i løbet af sæsonen samt op til 3 uger i sommerferien for sommersæsongæster. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke er tilladt. I tilfælde af længerevarende ophold på pladsen, betales der ekstra for øget brug af faciliteterne og kun mod forudgående aftale med lejrchefen.

§ 6 Ibrugtagning
Sæsonpladsen skal være taget i brug senest 1 måned efter lejemålets påbegyndelse.

§ 7 Betaling
Sæsonprisen betales i 3 rater.
Depositum for sæsonpladsen udgør kr. 1500,- og betales senest 14 dage efter reservation.
1. rate og 2. rate udgør ligeledes kr. 1500,- hver og forfalder henholdsvis 15. november og 1. februar.
Resten betales ved ankomst/sæsonstart.
Bestilles kortere tid end 60 dage før sæsonstart, betales både depositum og rate 1 samtidig.
Hvis ikke hele lejebeløbet indbetales senest ved sæsonstart, beregnes 2 % i rente pr. måned af det forfaldne beløb.

§ 8 Bil – kørsel og parkering
I lejeperioden er lejeren berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning. Der må kun parkeres 1 bil på sæsonpladsen. Det er ikke tilladt at parkere på ”tomme” nabopladser eller campingpladsens fællesarealer.
Både, påhængsvogne og lign. må kun medtages og opbevares på sæsonpladsen på forudgående aftale.
I tidsrummet 23.00 – 07.00 er al motorkørsel forbudt og der skal være ro på pladsen.

§ 9 Bom
Bommen er lukket i tidsrummet 23.00 – 7.00. Depositum pr. bomkort: kr. 50,-. Der kan udleveres 2 stk. bomkort pr. enhed. Lejer hæfter selv for ødelagte kort.

§ 10 Opstilling af vogn/fortelt
Med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav, skal campingvogn/telt placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes, og der skal være min. 3 m. mellem opstillingerne (=fortel/vogn/markise/ læsejl osv.). Bilen regnes ikke som brandfarlig og må gerne parkeres mellem enhederne.
Træktøjet må gerne være inden for de 1½ m.
Min. 1½ m til begge skel skal overholdes af hensyn til brandmyndighederne, (hjørnegrund kun til den ene stolpe),
El-kabler der ikke er forsvarligt lagt i fht. græsslåning, erstattes ikke af campingpladsen.
Underlag under telte og gulve, så som presenninger, fiberdug, tæpper o.l., må i henhold til campingreglementet ikke stikke uden for teltet. Det er ikke tilladt at lægge træ, fliser, tæpper, presenninger el. lign. permanent uden for teltet. En alm. dørmåtte er tilladt.
Ved mindste tvivl, spørg Lejrchefen. Strid om skellets placering afgøres af lejrchefen.

§ 11 Gæster/besøgende
Lejer er forpligtet til at sørge for at gæster meldes i receptionen straks ved disses ankomst. Gælder såvel daggæster som overnattende gæster.
Daggæster må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og afkræves almindeligt overnatningsgebyr samt gyldigt campingpas.
Ankommer der gæster mens receptionen har lukket, meddeles disse senest dagens efter inden middag.

§ 12 Strøm
Det er ikke tilladt at tilslutte strøm direkte til stander uden om campingpladsens elmåler. Ved overtrædelse vil lejer blive opkrævet et beløb på kr. 500,- og lejrchefen kan bortvise lejeren.
I de perioder hvor lejer ikke opholder sig på sæsonpladsen, skal el-tilslutningen afbrydes. Campingpladsen påtager sig ikke nogen ansvar for ødelagte varer i forbindelse med strømafbrydelse.
Det er sæsongæstens forpligtelse løbende at sikre sig at den udleverede elmåler virker som den skal. Hvis denne forpligtelse tilsidesættes, vil der blive afregnet en betaling på kr. 1.000,- for forårsgæster, 2.000,- for sommergæster og kr. 1.000,- for efterårsgæster samt kr. 1.000,- for vintergæster med det samme fejlen konstateres.
Strøm vil som minimum blive afregnet på følgende dage: v/sæsonåbning (ca. 1. april), v/forårssæsonens slut (ca. 1. juli), v/sommersæsonens slut (ca. 20. oktober) samt d. 31. december. ( afregnes pr. kWh. prisen er variabel)

Det er sæsongæstens ansvar at datoerne overholdes.

§ 13 ID plade/årsmærke
Lejer skal overholde regler om campingvognenes mobilitet. Campingvognen skal, hvis den ikke er indregistreret, være forsynet med en grøn ID plade med gyldig årsmærke. ID plade samt årsmærke kan bestilles i receptionen.

§ 14 Midlertidig fraflytning
Ved lejerens midlertidige fraflytning i ferie og lignende forbeholder lejrchefen sig ret til at disponere over sæsonpladsen. Meddeler lejeren samtidigt tilbagekomstdatoen, vil lejrchefen så vidt muligt sørge for, at lejeren pr. denne dato igen kan disponere over sæsonpladsen. Er dette ikke muligt vil lejeren blive tilbudt en anden plads indtil den lejede plads atter bliver ledig.

§ 15 Orden
Den lejede plads skal til enhver tid holdes i pæn og ryddeliggjort stand. Klipning af græs påhviler lejer.
(Se § 18). Ved afrejse skal pladsen afleveres i samme stand som ved overtagelse. Se §24.

§ 16 Opstilling af hegn, pavilloner o.l.
Det er ikke tilladt at opsætte stakit, pavilloner, flagstænger, plante planter eller på anden måde etablere faste installationer udover almindelig, medbragt og flytbart campingtilbehør. Det er kun tilladt at opsætte læsejl af stof på max 6 fag.

§ 17 Affald
De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lign. Andet affald (gl. stole,
køleskabe, tæpper, fortelte, stor-emballage, gulvbrædder m.v.) skal lejeren fjerne ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted. Der henvises til områdets genbrugsstationer.

§ 18 Græsslåning
Krakær Camping slår græsset uden for bardunerne, ca. 1 m fra vogn/fortelt. Indenfor er det Jeres område. Græsset skal slås min. hver uge i højsæsonen og hver 14. dag i lavsæsonen (i de perioder græsset vokser). Der er en slåmaskine ved hver containergård, til fri afbenyttelse. Når man fylder det sidste benzin på, meddeles det til personale eller lejrchef.

§ 19 Hund
Det er tilladt at have hund på pladsen, men den skal føres i snor til alle tider og luftes uden for pladsen. Der kan tages gratis hundeposer i den grønne stander ved siden af receptionen. Hunde på pladsen må ikke larme unødigt og være til gene for andre gæster.
Husdyr er ikke tilladt indendørs i servicebygningerne.
Hundehegn er tilladt så længe det er hegn lavet af metal og de skal fjernes ved græsslåning.

§ 20 Bekæmpelse af skadedyr
Krakær Camping påtager sig intet ansvar for forekomst af skadedyr som myrer, hvepse, mus o.l., men vil hjælpe med bekæmpelse. Sæsongæsten er dog forpligtet til selv at aflevere skrald i containerne hver gang inden man tager hjem. Opbevare madvarer, dyrefoder og andre let fordærvelige varer i lukkede beholdere, så de ikke tiltrækker skadedyr.

§ 21 Vintercamping/-opbevaring
Campingpladsen er under opsyn i hele vinterperioden. Lejer er selv ansvarlig for tilstrækkelig sikring af vogn og telt mod vind og vejr. Der vil blive givet besked til lejer hurtigst muligt ved pludseligt opståede skader, der konstateres.
Ved vinteropbevaring forstås at telt og lign. udstyr er pakket sammen og fjernet så det ikke er muligt at benytte vognen til dag- eller natophold. Vogn og indbo skal stadig være forsikret af ejer selv.
Ved opbevaring af udstyr skal alle genstande være tydeligt mærkede med navn, adresse, pladsnr. eller tlf. nr.. Udlejer kan ikke stilles til ansvar for evt. skader på campingvogne, gulve og opbevarede genstande. Forsikring er lejers eget ansvar.

§ 22 Udlejning til 3. mand
Såfremt lejer indgår aftale med 3. mand om korttidsleje af den på sæsonpladsen opstillede vogn privat, via www.camptravel.dk eller lign., skal der, fra lejers side, foreligge en skriftelig aftale, der forpligter 3. mand til, ved underskrift, at overholde lejers forpligtelser og nærværende lejebetingelser. Lejers tab i forbindelse med lejrchefens bortvisning af 3. mand i forbindelse med misligholdelse under opholdet, kan ikke gøre gældende over for lejrchefen. Hvis sæsongæster har overnatnings gæster, uden selv at være til stede, vil 3 mand blive afregnet efter gældende takster som turister undtaget strøm, som afregnes med sæsongæsten.

§ 23 Force majeure
Krakær Camping kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Krakær Camping forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

§ 24 Sæsonaftalens afslutning
Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og rengjort på afrejsedagen. Foretager lejeren ikke oprydningen, er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, og opkræve lejeren et fast gebyr på kr. 500,00 herfor. Lejrchefen er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder også campingvogne/telte.

§ 25 Annullering af sæsonaftalen før sæsonstart
Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejer i hænde.
Ved annullering mere end eller præcis 60 dage før sæsonstart, tilbagebetales reservationsgebyret kr. 1500.- ikke, ej heller hvis rate 1 kr. 1500.- eller rate 2 kr. 1500.-hvis de er indbetalt. Der tilbagebetales kun det der evt. overskrider de kr. 4500.-
Ved annullering mindre end 60 dage før lejemålets start, refunderes ingen del af den indbetalte leje. Ej heller hvis der er indbetalt mere end de kr. 4500.-
Har man tegnet afbestillingsbeskyttelse eller har en privattegnet afbestillingsforsikring, kan man få det indbetalte beløb tilbage helt frem til sæsonstart – dog undtagen reservationsgebyret på kr. 1500,-.
Hvis det lejede fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt lejeren ikke ankommer ved lejemålets påbegyndelse.

§ 26 Betalingsbetingelser
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, er lejrchefen berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkeligt varsel. Allerede indbetalte beløb, tilbagebetales ikke.

§ 27 Misligholdelse af aftalen
Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen,
Hvis: de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelsen gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales efter forløbet af 7 dage efter, at påkravet er sendt til lejer pr. brev eller mail. Ved fremsendelse af påkrav påløber et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 som tillægges det skyldige beløb
Hvis: bestemmelserne indeholdt i nærværende ”Lejebetingelser for sæsongæster” ikke overholdes af lejeren, dennes husstand eller gæster i lejers vogn.

Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse er alene en eksemplifikation og ikke udtømmende.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen til øjeblikkelig ophør.
Er lejeren noget beløb skyldig i forbindelse med lejemålets ophævelse eller udløb, forbeholder lejrchefen sig ret til udover sædvanlige retsskridt
enten at udøve tilbageholdelsesret over lejerens campingvogn indtil tilgodehavendet er betalt
eller at fjerne campingvognen fra sæsonpladsen og stille denne med effekter på offentligt areal for lejerens regning og risiko i enhver henseende. Dog er det en forudsætning, at lejeren med 8 dages varsel ved brev eller mail forgæves er blevet opfordret til at afhente campingvognen og ryddeliggøre sæsonpladsen.

Er lejeren intet beløb skyldig i forbindelse med lejrchefens ophævelse af lejeaftalen eller dennes udløb i øvrigt, forbeholder lejrchefen sig, udover sædvanlige retsskridt, ret til at stille campingvognen med effekter på offentligt areal efter fremsendelse af påkrav som anført ovenfor.

§ 28 Opsigelse/Opgradering eller nedgradering af sæson
Lejeaftalen er – bortset fra misligholdelsestilfælde – fra begge parters side, uopsigelig i det aftalte tidsrum. Såfremt lejer beslutter sig for at flytte fra campingpladsen inden det aftalte tidspunkt, kan lejer således ikke kræve nogen del af depositum eller lejen i øvrigt tilbagebetalt. Fjerner man Campingvognen fra pladsen, betragtes det som udtjek, og manglende betaling skal være opgjort inden vogn forlader pladsen, samt pladsen skal være ryddet for alle genstand samme dag, som vognen fjernes. 
Lejeaftalen kan kun opgraderes efter at reservationsgebyret er indbetalt, ønsker man at nedgradere til en kortere sæson, betales der igen kr. 1500.- i reservationsgebyr.

§ 29 Værneting
Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Århus, der er aftalt som parternes værneting.

§ 30 Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Krakær Camping kan indgives til:
Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby. KUN hvis man har et gyldigt campingpas. Du kan finde vejledning til klagemuligheder via campingraadet.dk/klager/
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her –http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mailadresse: info@krakaer.dk