Lejebetingelser

§ 1
Det udlejede må kun bebos af det i aftalen anførte antal personer. Ved modtagelse af bookingbekræftelse er det lejerens ansvar at sikre sig, at periode og udlejningsenhed er korrekt.

§ 2 Afregning af lejebeløbet.
Hytter: forudbetaling betales senest 14 dage efter reservation. Resten betales senest 30 dage før ankomst.
Hvis reservation sker senere end 30 dage før ankomst betales hele lejebeløbet i forudbetaling
El-/teltpladser: ved pladsbestilling betales en forudbetaling på kr. 500,- senest 14 dage efter reservation. Resten af beløbet betales ved ankomst.

§ 3 Gæster.
Overnattende gæster skal have gyldigt campingpas og betale alm. overnatningsgebyr.
Dagsgæster må ikke køre ind på pladsen, men skal parkere på parkeringspladsen.
Dagsgæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster.

§ 4 Hytte-/pladsnummer.
Krakær Camping garanterer ikke pladsnummer/hyttenummer, og forbeholder sig retten til at flytte reservationen til en anden, tilsvarende enhed i særligt tilfælde og i forbindelse med optimering.

§ 5 Husdyr i egen vogn.
Husdyr skal anmeldes senest ved ankomst og må ikke opholde sig i servicebygningerne eller pool området. Hunde må ikke være til gene for andre campister og skal føres i snor inde på pladsen på alle tider samt luftes uden for pladsen. For hytter: se pkt. §18

§ 6 Opstilling og mobilitet
Lejer skal overholde regler om campingvognenes mobilitet, dvs. at vognen skal være forsynet med nummerplade eller grøn ID-plade med gyldig årsmærke.
Med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav skal campingvogn/telt/læsejl o.l. placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes og der skal være min. 3 m. mellem opstillingerne. (Bilen regnes ikke med og må gerne parkeres mellem enhederne.).
Det er ikke tilladt at flytte på nummer-/skelpæle. Ved mindste tvivl, spørg Lejrchefen.
Strid om skellets placering afgøres af lejrchefen.

§ 7 Pludselig opstået skader
Krakær Camping påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.) samt forekomst af skadedyr som myrer, hvepse o.l., men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

§ 8 Force majeure
Krakær Camping kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Krakær Camping forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

§ 9 Reklamationer
Reklamationer skal inden 24 timer efter indflytningen meddeles skriftligt til udlejeren. Reklamationer, der fremkommer senere, f.eks. efter afrejsen, anerkendes ikke. Lejer kan i disse tilfælde ikke gøre krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af dele af lejen.

§ 10 Annullering
Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejer i hænde.
Ved annullering gælder følgende:

Ved afbestilling indtil 60 dage før lejemålets start tilbagebetales den indbetalte leje, dog fratrukket et annulleringsgebyr på kr. 300,- pr. enhed (plads/hytte/udlejningsvogn)
Ved annullering senere end 60 dage, men tidligere end 30 dage før lejemålets start, tilbagebetales 50 % af den indbetalte leje. Dog betales desuden et annulleringsgebyr på kr. 300,- pr. enhed.
Ved annullering senere end 30 dage før lejemålets start refunderes ingen del af det indbetalte leje beløb.
Hvis det lejede fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt lejeren ikke når frem til lejemålets påbegyndelse.
Annullering af lejemålet, før lejemålets start, i forbindelse med at lejerens, dennes ægtefælle/samboende eller børn rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, tilbagebetales det indbetalte lejebeløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 300,- pr. enhed. Lægeerklæring rekvireres for lejers regning.

§ 11 Ordensregler.
Campingreglementet og de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser skal overholdes, idet lejrchefens anvisninger i så henseender skal følges.

§ 12 Misligholdelse
I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Opstår der tvivlsspørgsmål vedr. noget forhold i forbindelse med lejemålet eller forhold på pladsen, er lejrchefens beslutning afgørende.

§ 13 Værneting
Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Århus, der er aftalt som parternes værneting.

§ 14
Alle beløb er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser, samt. prisstigninger fra års skift.

§ 15 Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via dk
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her –http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mailadresse: info@krakaer.dk
Særligt for hytter og campingvogne

§ 16 Rengøring
Slutrengøring er obligatorisk, dog er lejer fortsat forpligtet til at efterlade huset i opryddet stand. Herunder skal lejer være specielt opmærk­som på køleskab, fryser, kom­fur, ovn, grill og sanitære installationer. I tilfælde af mangelfuld oprydning, stilles lejer i regning. En obligatorisk slutrengøring fritager ikke lejeren for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab, tømme grill og affald samt foretage oprydning i og omkring feriehuset før afrejsen.

§ 17 Skader på inventar
Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejeren er, over for Krakær Camping, ansvarlig for de skader på udlejningsenheden og/eller dens inven­tar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til den lejede enhed. Skader på udlejningsenheden og/eller dens inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til Krakær Camping. Reklamation som følge af skader opstået i lejeperioden vil, såfremt manglen er anmeldt eller kan erkendes ved sædvan­lig agtpågivenhed, blive gjort gældende, inden der er forløbet 3 uger fra lejepe­riodens afslutning, medmindre lejeren har handlet svigagtigt.

§ 18 Husdyr i hytter
Der er enkelte hytter hvor husdyr er tilladt. Dog må husdyr ikke opholde sig i senge eller møbler. Slutrengøring er obligatorisk og der betales et tillæg på kr. 50,- pr. dag eller kr. 200,- pr. uge for husdyr.