Afbestillingsbeskyttelse

Afbestilling med afbestillingsbeskyttelse:

Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med opholdets bestilling og afbestillingsforsikringen skal betales senest i forbindelse med rate 1. Det er ikke muligt at opsige afbestillingsbeskyttelsen, men det er muligt at fortryde inden 14 dage hvis gæsten meddeler campingpladsen skriftligt, at denne har fortrudt aftalen.  Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis beskyttelsen købes under 30 dage før opholdet.

Bemærk venligst, at præmien ikke refunderes i forbindelse med nogen form for afbestilling.

Afbestillingsbeskyttelsen koster 5 % af den samlede pris. Hvis man har bestilt afbestillingsbeskyttelse betyder det, at opholdet kan afbestilles helt frem til sæsonstart. Gæsten får refunderet hele det indbetalte beløb, dog med fradrag for præmien for afbestillingsbeskyttelsen og reservationsgebyr på kr. 1500,-.

 

Hvad dækker beskyttelsen?

Beskyttelsen dækker opholdets pris minus prisen for afbestillingsbeskyttelsen og reservationsgebyret, hvis opholdet ikke kan gennemføres, på grund af:

A: lejer eller dennes ægtefælle, samlever eller børn rammes af akut livstruende sygdom eller alvorlig tilskadekomst. Sygdommen eller tilskadekomsten skal kræve hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed. Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

B: dødsfald i lejers nærmeste familie; lejer selv eller dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre.

C: der umiddelbart inden sæsonstart er sket en omfattende skade på grund af brand, storm eller indbrud i den lejers campingvogn/fortelt.

Ønskes yderligere beskyttelse bør man tage kontakt til sit eget forsikringsselskab, der oftest tilbyder en mere omfattende forsikring.

Dækningsperioden:

Afbestillingsbeskyttelsen dækker fra den dag, den bliver tegnet indtil sæsonstart.

Særlige betingelser:

Det er en betingelse for afbestillingsdækningen, at

  1. campingpladsen hurtigst muligt får besked om afbestillingen,
  2. afbestillingsbeskyttelsen skal være tegnet senest samtidig med, at rate 1 forfalder,
  3. campingpladsen modtager en lægeerklæring, dødsattest eller politirapport. Lejer må selv stå for udgifterne til fremskaffelse af disse erklæringer.

 

Afbestillingsbeskyttelsen dækker ikke:

Hvis lejer kendte til sygdommen, når denne bestilte opholdet på campingpladsen, og vidste eller burde vide, at sygdommen kunne medføre en afbestilling af rejsen.

 

Hvordan afbestiller man?

Hvis man ønsker at afbestille opholdet, skal man kontakte campingpladsen hurtigst muligt. Herefter skal man sende en beskrivelse af, hvorfor man ønsker at afbestille, samt dokumentation for årsagen til afbestillingen.

Det er en betingelse for opnåelse af tilbagebetaling, at afbestilling er meddelt Krakær Camping senest dagen før sæsonstart.

 

  1. Ved sygdom skal den tilsendte lægeerklæring udfyldes af den person, der er årsag til afbestillingen samt vedkommendes læge.
  2. Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller den behandlende læge.
  3. Ved dødsfald skal kopi af dødsattestens forside indsendes.
  4. Ved indbrud, storm eller brand skal du sende en kopi af bekræftelsen fra forsikringsselskabet eller en kvittering for politianmeldelse.