Lejebetingelser

§ 1
Det udlejede må kun bebos af det i aftalen anførte antal personer. Gyldigt campingpas er obligatorisk og skal opbevares hos lejrchefen under opholdet.

§ 2
Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

§ 3
Ved modtagelse af bookingbekræftelse er det lejerens ansvar at sikre sig, at periode og udlejningsenhed er korrekt.

§ 4
Afregning af lejebeløbet skal ske som følger: Depositum udgør 50 % af lejebeløbet og betales senest 14 dage efter reservation. Resten betales senest 14 dage før ankomst. Ved lejebeløb mindre end kr. 1.000,-, betales hele beløbet. Ved bestilling mindre end 1 måned før ankomst, betales restbeløbet ved ankomst.

§ 5
Overnattende gæster skal have gyldigt campingpas og betale alm. overnatningsgebyr.

§ 6
Dagsgæster må ikke køre ind på pladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Dagsgæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster, og afkræves alm. overnatningsgebyr samt gyldigt campingpas.

§ 7
Krakær Camping garanterer ikke pladsnummer/hyttenummer, og forbeholder sig retten til at flytte reservationen til en anden, tilsvarende enhed i særlig tilfælde og i forbindelse med optimering.

§ 8
Husdyr skal anmeldes senest ved ankomst og må ikke opholde sig i servicebygningerne eller i møblerne i de udlejningsenheder, hvor husdyr er tilladt. (Husdyr er ikke tilladt i blå og røde hytter samt værelser og campingvogne).

§ 9
Lejer skal overholde regler om campingvognenes mobilitet og enhedspladsens indretning . Vognen skal være forsynet med nummerplade eller grøn ID plade med gyldig årsmærke.

§ 10
Med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav skal campingvogn/telt placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes af lejer og der skal være min. 3 m. mellem opstillingerne. (Bilen regnes ikke som brandfarlig og må gerne parkeres mellem enhederne.). Det er ikke tilladt at flytte på nummer-/skelpæle.Ved mindste tvivl, spørg Lejrchefen. Strid om skellets placering afgøres af lejrchefen.

§ 11
Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

§ 12
Reklamationer skal inden 24 timer efter indflytningen meddeles skriftligt til udlejeren. Reklamationer, der fremkommer senere, f.eks. efter afrejsen, anerkendes ikke. Lejer kan i disse tilfælde ikke gøre krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af dele af lejen.

§ 13
Krakær Camping kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Krakær Camping forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af indbetalte beløb.

§ 14
Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejer i hænde.

Ved annullering gælder følgende:

  1. Ved afbestilling indtil 30 dage før lejemålets start betales et administrationsgebyr på kr. 300,-
  2. Ved annullering senere end 30 dage, men tidligere end 8 dage før lejemålets start, tilbagebetales 50 % af depositum. Dog betales min. kr. 300,- i administrationsgebyr.
  3. Ved annullering senere end 8 dage før lejemålets start refunderes ingen del af den indbetalte depositum

Hvis det lejede fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt lejeren ikke ankommer til lejemålets påbegyndelse.

§ 15
Campingreglementet og de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser skal overholdes, idet lejrchefens anvisninger i så henseender skal følges.

§ 16
I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse kan nævnes: (listen er ikke udtømmende)

  • Manglende betaling af lejeløb/aftalte rater
  • Upassende eller truende adfærd overfor andre gæster, personale eller værtspar
  • Manglende overholdelse af ordensreglementet
  • Øvrige handlinger af strafbar karakter

§ 17
Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Århus, der er aftalt som parternes værneting.

§ 18
Alle beløb er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

Særligt for hytter, campingvogne og værelser

§ 19
Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet og grundigt rengjort stand. Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill og sanitære installationer. Efterlad altid huset i samme stand, som man selv ønsker at overtage det. Omkostninger ved manglende eller mangelfuld slutrengøring stilles lejer i regning. En bestilt rengøring fritager ikke lejeren for forpligtelsen til at ordne opvask, tømme køleskab samt foretage oprydning i og omkring feriehuset før afrejsen.

§ 20
Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. Lejeren er overfor Krakær Camping ansvarlig for de skader på udlejningsenheden og/eller dens inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til den lejede enhed. Skader på udlejningsenheden og/eller dens inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til Krakær Camping og afregnes i henhold til gældende erstatningstakster. Reklamation som følge af skader opstået i lejeperioden vil, såfremt manglen er anmeldt eller kan erkendes ved sædvanlig agtpågivenhed, blive gjort gældende, inden der er forløbet 3 uger fra lejeperiodens afslutning, medmindre lejeren har handlet svigagtigt.